0,00 Kč

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti GOLD GROUP s.r.o. se sídlem 
K Radotínu 834, Lipence, 155 31 Praha 5
IČO:  48109975
DIČ: CZ48109975
zapsané v obchodním rejstříku vedenému Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16133  (dále jen „GOLD GROUP“) pro maloobchodní prodej zboží prostřednictvím on-line obchodě umístěného na internetové adrese www.goldgroup.cz (dále jen „VOP“).
 

I. Úvodní ustanovení 
1.1. Tyto VOP upravují zejména vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na časově ohraničený prodej zboží a/nebo služeb společností GOLD GROUP (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Společností GOLD GROUP a kupujícím/i (dále jen „Zákazník“), který si prostřednictvím on-line obchodě www.goldgroup.cz kupuje nebo hodlá zakoupit u Společnosti GOLD GROUP službu a/nebo zboží nabízené na výše uvedeném internetovém on-line obchodě.
1.2. Tyto VOP jsou určeny výhradně pro maloobchodní prodej zboží Zákazníkovi (finálnímu spotřebiteli) za účelem nákupu k jeho přímé spotřebě (tj. jsou určeny výhradně pro spotřebitelské smlouvy). Prodej zboží za účelem podnikání, např. za účelem jeho dalšího prodeje, není v internetovém on-line obchodě www.goldgroup.cz možný (to se týká zejména u alkoholických a/nebo tabákových výrobků). Pro tento prodej nabízí Společnost GOLD GROUP internetový on-line velkoobchod b2b.goldgroup.cz
1.3. Ustanovení odchylná od VOP lze upravit v nabídce zboží a/nebo služeb Společnosti GOLD GROUP propagovaných v internetovém on-line obchodě www.goldgroup.cz. Taková případná odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.
1.4. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva je uzavřena pouze v českém jazyce a po svém uzavření je Společností GOLD GROUP archivována a není Zákazníkovi přístupná.
1.5. Společnost GOLD GROUP může jednostranně měnit či doplňovat znění VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozí verze VOP. Společnost GOLD GROUP informuje Zákazníky o změně VOP v internetovém on-line obchodě www.goldgroup.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených překážek seznámit.
 

II. Uzavření Smlouvy mezi Společností GOLD GROUP a Zákazníkem
2.1. Společnost GOLD GROUP v internetovém on-line obchodě www.goldgroup.cz propaguje a službu/y a/nebo zboží, a to včetně hodnoty nabízené služby nebo zboží. Ceny nabízeného zboží a nebo služeb jsou uváděny vždy včetně daně z přidané hodnoty.
2.2. Možnost uzavření Smlouvy na zboží a/nebo služby/eb Společnosti GOLD GROUP za zvýhodněných podmínek a uvedenou cenu (v případě věrnostních a jiných akcí) zůstává v platnosti po dobu uvedenou v internetovém on-line obchodě www.goldgroup.cz a za předpokladu naplnění podmínek uvedených v konkrétní nabídce v internetovém on-line obchodě www.goldgroup.cz.
2.3. Zákazníkem objednané zboží a/nebo služby v internetovém on-line obchodě www.goldgroup.cz jsou pro účely uzavírání Smlouvy a realizace práv a povinností ze Smlouvy, stejně jako pro účely těchto VOP dále označovány jako „Maloobchodní prodej“.
2.4. Zákazník si je vědom zejména následujících povinností vůči Společnosti GOLD GROUP a proto zaručuje následující:
a) je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
b) pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat v internetovém on-line obchodě www.goldgroup.cz takové zboží a/nebo služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18let,
c) veškeré údaje, které poskytuje Společnosti GOLD GROUP, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
d) zaplacením ceny za Maloobchodní prodej neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na tento Maloobchodní prodej
e) se před zahájením užívání internetového on-line obchodě www.goldgroup.cz důkladně seznámil s těmito VOP, že je s nimi srozuměn a souhlasí s nimi,
f) zboží v internetovém on-line obchodě www.goldgroup.cz nekupuje jako podnikající osoba ani pro podnikající osobu, ani jej dále nebude prodávat třetím osobám (zejména alkoholické a/nebo tabákové výrobky).
2.5. Pro uzavření Smlouvy zvolí Zákazník požadované množství zboží a/nebo nabízené služby a adresu, na kterou mu bude zboží z Maloobchodního prodeje doručováno, a případně sdělí informace důležité pro předání objednaného zboží (dále jen „Objednávka“). Kupní cena zboží v Objednávce je minimálně 500,- Kč (včetně DPH), ale může se lišit dle regionů - aktuální ceny najdete na online obchodě společnosti GOLDGROUP - a bez poplatku za dopravu dle článku 6. odst. 6.5 těchto VOP. Váhový limit na objednávku je 70 kg.
2.6. Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník Společnosti GOLD GROUP kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v Objednávce jsou jejím odesláním považovány za správné. Společnost GOLD GROUP neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržel, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.
2.7. Společnost GOLD GROUP je vždy oprávněna v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
2.8. Kupní smlouva mezi Společností GOLD GROUP a Zákazníkem vzniká předáním zboží z Objednávky do rukou Zákazníka nebo jeho zástupce. Za Zákazníka může zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka a která osobě, která Zákazníkovi zboží za Společnost GOLD GROUP předává, věrohodně prokáže svou totožnost.
2.9. Aby mohlo dojít k uzavření kupní smlouvy, Zákazník nikdy nebude požadovat vystavení daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění, při předání zboží, neboť vzhledem k tomu, že Zákazník má právo v okamžiku předání zásilky zboží od Smlouvy odstoupit nebo provést storno Objednávky nebo jejich částí (viz níže) a tedy určité zboží neodebrat (Smlouva je uzavřena až převzetím zboží), musela by se na místě provádět oprava daňového dokladu, a to v okamžiku převzetí a předání zboží není technicky a časově možné provést. Z tohoto důvodu bude Zákazníkovi pouze předán dodací list se seznamem zakoupeného zboží a jeho cenou. Daňový doklad bude ke stažení na profilu Zákazníka v internetovém on-line obchodě www.goldgroup.cz.
2.10. Společnost GOLD GROUP je oprávněna prověřit věkovou hranici Zákazníka nahlédnutím do jeho průkazu totožnosti. Nebude-li potřebná věková hranice Zákazníka prokázána, je Společnost GOLD GROUP oprávněna odmítnout uzavření Smlouvy a požadovat náhradu promarněných nákladů v souvislosti s Objednávkou.
2.11. Zákazník bere na vědomí, že Společnost GOLD GROUP není povinna uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP) a/nebo podmínky užití internetovém on-line obchodě www.goldgroup.cz.
2.12. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zákazník sám.
 

III. Změna a Storno Objednávky
3.1. Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení internetovým on-line obchodem www.goldgroup.cz, její změna je možná pouze, pokud se Společnost GOLD GROUP ozve telefonicky Zákazníkovi s tím, že objednané zboží již není na skladě. Storno nebo změnu Objednávky je možné provést žádostí prostřednictvím telefonu nebo napsáním na email info@goldgroup.cz a pouze do okamžiku minimálně 2 hodiny před expedicí, tj než je zboží vypraveno Zákazníkovi. 
V případě expedování zboží Zákazníkovi již není možné provést storno Objednávky ani změnit adresu nebo čas doručení.
3.2. Zákazník je při žádosti o změně i stornu Objednávky povinen uvést číslo Objednávky, datum Objednávky a číslo účtu pro vrácení ceny z Maloobchodního prodeje.
3.3. V případě storna Objednávky dle výše uvedeného bude již zaplacená kauce Maloobchodního prodeje poukázána na účet Zákazníka uvedený ve stornu Objednávky (nebude-li storno takový údaj obsahovat, pak na účet, z něhož byla provedena platba na zaplacení ceny z Maloobchodního prodeje) a pokud Společnost GOLD GROUP zboží již vyexpedoval, je Zákazník povinen zaplatit storno poplatek ve výši kupní ceny zboží z Objednávky, na jehož zaplacení je Společnost GOLD GROUP oprávněna započíst si odpovídající část z ceny Maloobchodního prodeje.
 

IV. Bezpečnost
4.1. Během registrace je Zákazník vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Zákazník je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny.
4.2. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu Společnost GOLD GROUP informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupněné svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití služby, je Společnost GOLD GROUP oprávněna účet Zákazníka zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Společnost GOLD GROUP neodpovídá Zákazníkovi za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.
 

V. Odstoupení od Smlouvy a reklamace zboží
5.1. Reklamace zboží. Zákazník je povinný/á předané zboží z Objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě reklamovat Společnosti GOLD GROUP na potvrzení o předání zboží. Pokud zboží (zejména jídlo) při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (ze zřejmých důvodů, a to např. propadla expirační doba anebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k tepelnému zpracování či ke konzumaci nebo určenému účelu použití), vrátí zboží ihned příslušné osobě, která mu jej za Společnost GOLD GROUP předala. Zákazník souhlasí, že s ohledem na povahu zboží nemusí být brán zřetel na skutečnost, že nereklamoval zjevné vady zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu).
5.2. Odstoupení od Smlouvy. V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen zboží okamžitě předat osobě, která mu jej za Společnost GOLD GROUP předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy Společnosti GOLD GROUP telefonicky nebo prostřednictvím internetového on-line obchodu www.goldgroup.cz, identifikovat zboží a vadu a poté se telefonicky či e-mailem domluvit na řešení příslušné reklamace (odstoupení od smlouvy). V případě odstoupení od smlouvy nese Zákazník náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.3. Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, vrátí mu Společnost GOLD GROUP bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. GOLD GROUP vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Zákazník souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost GOLD GROUP nabízí, vrátí Společnost GOLD GROUP Zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost GOLD GROUP uhradí Zákazníkovi náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil Zákazníka o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g). Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, Společnost GOLD GROUP není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží Společnosti GOLD GROUP odeslal. Společnost GOLD GROUP převezme zboží od Zákazníka v jeho domácnosti na své náklady, jestliže Zákazník odstoupí od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikání Společnosti GOLD GROUP, zboží bylo dodáno do domácnosti Zákazníka v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.
5.4. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné sním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
5.5. V souladu s ustanovením § 1837 písm. e), g) Občanského zákoníku odstoupení od Smlouvy není možné u zboží (potravin) podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu, nebo u zboží (např. potravin), které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li Zákazník ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží (např. potravin). S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP Zákazník souhlasí, že Společnost GOLD GROUP je oprávněna v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany Zákazníka odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady Zákazníka poslat Zákazníkovi zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je Společnost GOLD GROUP oprávněna zboží neprodleně zlikvidovat.
 

VI. Cena zboží / služeb pro Maloobchodní prodej a platební podmínky
6.1. Cenu zboží / služeb pro Maloobchodní prodej a případné další náklady dle Smlouvy se platí při dokončení Objednávky a Zákazník je může uhradit bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené platební brány ČSOB nebo kartou/hotově u řidiče. Před zaplacením zboží / služeb z Maloobchodního prodeje není Společnost GOLD GROUP povinna zboží z Objednávky Zákazníkovi odeslat. 
6.2. Cena zboží / služeb pro Maloobchodní prodej je splatná při předání zboží z Objednávky. 
6.3. Společnost GOLD GROUP vydá Zákazníkovi bez zbytečného odkladu po úhradě ceny a předání zboží / služeb z Maloobchodního prodeje daňový doklad na e-mailovou adresu Zákazníka nebo ke stažení na jeho profilu v internetovém on-line obchodě www.goldgroup.cz.
6.4. Zákazník má prostřednictvím internetového on-line obchodě www.goldgroup.cz možnost objednávat pouze určitý počet kusů zboží (týkající se zejména ovoce a zeleniny – např. kusového ovoce– jablka apod.) namísto váhového množství, Společnost GOLD GROUP se zavazuje vždy dodávat požadovaný počet kusů zboží.
6.5. V ceně zboží není zahrnuta cena za službu dodání zboží na místo určené v Objednávce. Výše aktuální ceny za dodání zboží se stanovuje a zobrazuje v rámci Objednávky zboží.
 

VII. Odpovědnost a záruky
7.1. Společnost GOLD GROUP odpovídá Zákazníkovi za vady služeb a/nebo zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy a odpovídá Zákazníkovi, že služba/zboží při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že služba/ zboží byla vadná již při převzetí.
7.2. V souladu s ustanovením § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku je Zákazník oprávněna uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. To neplatí v případě, že se jedná o zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, v případě opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, v případě použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží měla při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.3. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v ustanovení § 2161 Občanského zákoníku, může Zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Uplatní-li Zákazník právo z vadného plnění, potvrdí mu Společnost GOLD GROUP v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
7.4. Společnost GOLD GROUP nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním Zákazníka nebo okolností na straně Zákazníka.
7.5. Zákazník souhlasí, že Společnost GOLD GROUP nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený a bezchybný a bezpečný chod internetového on-line obchodu www.goldgroup.cz. Společnost GOLD GROUP nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového on-line obchodu www.goldgroup.cz nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.
7.6. Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a Společnost GOLD GROUP dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku nebo její část z jakýchkoli důvodů na straně Společnosti GOLD GROUP vyřídit, bude o tom Zákazník informován prostřednictvím telefonu Společnosti GOLD GROUP anebo prostřednictvím e-mailu, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní.
 

VIII. Alkoholické nápoje, tabákové výrobky a drogistické zboží
8.1. Tabákové výrobky a alkoholické nápoje mohou být prodávány pouze osobám starším 18let; mladším osobám je jejich Maloobchodní prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že Zákazník je starší 18let, k předání zboží nedojde a Společnost GOLD GROUP je oprávněna od Smlouvy odstoupit, ledaže by zboží bylo předáno zákonným zástupcům Zákazníka.
8.3. Společnost GOLD GROUP si vyhrazuje zavést omezení obdobně jako u Maloobchodní prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů také u vybraného drogistického zboží (např. čistící domácí prostředky nebo prostředky na hubení škůdců, případně látky hořlavé, těkavé nebo dráždivé nebo jinak nebezpečné či zdraví škodlivé) nebo jakéhokoli jiného zboží podobného charakteru.
 

IX. Ochrana práv duševního vlastnictví, zneužití služby, dostupnost služby, další práva a povinnosti smluvních stran
9.1. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetový on-line obchod www.goldgroup.cz (včetně fotografií propagovaných služeb a/nebo zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje používat internetový on-line obchod www.goldgroup.cz výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový on-line obchod www.goldgroup.cz.
9.2. Přístup a užití internetového on-line obchodě www.goldgroup.cz ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.
9.3. Zákazník není oprávněna při internetového on-line obchodě www.goldgroup.cz používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového on-line obchodu www.goldgroup.cz. Internetový on-line obchod www.goldgroup.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Společnosti GOLD GROUP a který je v souladu s jeho určením.
9.4. Zákazník užívá internetový on-line obchod www.goldgroup.cz na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie v internetovém on-line obchodě www.goldgroup.cz jsou pouze ilustrativní.
9.5. Společnost GOLD GROUP neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných v internetovém on-line obchodě www.goldgroup.cz, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající internetový on-line obchod www.goldgroup.cz, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty.
9.6. Veškeré informace zveřejňované v internetovém on-line obchodě www.goldgroup.cz jsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí Společnosti GOLD GROUP, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Společnost GOLD GROUP se rovněž zříká veškerých záruk, že materiál uvedený v internetovém on-line obchodě www.goldgroup.cz je nezávadný.
9.7. Společnost GOLD GROUP si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné třetí osoby k internetovému on-line obchodu www.goldgroup.cz.
9.8. Společnost GOLD GROUP není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.


X. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním
10.1. Společnost GOLD GROUP zpracovává osobní údaje Zákazníka podle pravidel a postupů uvedených v části Ochrana osobních údajů zákazníků. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnost GOLD GROUP o změně ve svých osobních údajích.


XI. Závěrečná ustanovení
11.1. Pokud vztah související s užitím internetového on-line obchodu www.goldgroup.cz nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. V případě soudního sporu mezi Zákazníkem a Společností GOLD GROUP je místně příslušným soudem soud podle sídla Společnosti GOLD GROUP.
11.2. V případě sporu mezi Zákazníkem a Společností GOLD GROUP může Zákazník využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce www.coi.cz a postupovat dle pravidel tam uvedených. 
11.3. Společnost GOLD GROUP je oprávněna k této činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.
11.4. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.


Uvedené Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti změnou původních všeobecných obchodních podmínek Společnosti GOLD GROUP, a to dnem 01. 01. 2021.